ALGEMENE VOORWAARDEN

Auteursrecht en fotomateriaal
Het auteursrecht van alle foto's die in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot de bestanden in hoge resolutie zoals hieronder beschreven, berust bij Part of the vision photography, en alle rechten zijn voorbehouden, behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan Part of the vision photography. Indien de Opdrachtgever en de Fotograaf tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden, en het auteursrecht van die bestanden berust bij Part of the vision photography.

Print release en reproductie
Part of the vision photography zal de bestanden in hoge resolutie (“Bestanden”) aan de Opdrachtgever bezorgen. De Opdrachtgever mag extra kopieën maken van de Bestanden, maar enkel voor eigen gebruik. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de Bestanden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de Bestanden. Extra of nieuwe kopieën van de Bestanden kosten €250,00 per set.

Bij levering van de Bestanden is Part of the vision photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de Bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto's te reproduceren, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De Opdrachtgever zal de foto's die in het kader van deze Overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto's die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs.

De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om een foto te gebruiken voor een bericht in de krant, op voorwaarde dat de krant Part of the vision photography vermeldt. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk als de krant dat weigert of vergeet te doen.

Sociale media
Deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Part of the vision photography geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto's die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen of verspreiden op het internet. De Opdrachtgever mag foto's niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de Fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.partofthevision.com. Alle foto's die door de Fotograaf gemaakt worden voor de Opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto's mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

Quitclaim
Part of the vision photography heeft het absolute recht en de toestemming om foto's die met behulp van welk medium ook gemaakt zijn in de studio van de Fotograaf of elders te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in alle momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief en zonder beperking het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Zo'n gebruik zal altijd oordeelkundig en conform de hoogste normen op het vlak van smaak en beoordeling gebeuren. De Opdrachtgever stemt in met dit gebruik. Als de Fotograaf foto's wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal de Fotograaf dat niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Bewerking
Proefdrukken worden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen, en om te zetten in zwart-wit (indien van toepassing). De proefdrukken worden gebruikt voor online proofing, digitale negatieven en de bestanden in hoge resolutie van de Opdrachtgever. Beelden die worden bewerkt voor afdrukken worden verder bewerkt met verschillende technieken om kwaliteitsafdrukken te creëren. Mogelijke bewerkingen die de Fotograaf kan doen zijn: realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, storende elementen verwijderen, enz. Beelden die bewerkt worden voor afdrukken worden gebruikt voor trouwalbums, fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: verdwaalde haren verwijderen, sokkenkleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden aan €58,3 per werkuur.

Artistieke vrijheid
Part of the vision photography krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto's en gebruikte locaties. De Fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige reportage door de volgende redenen: personen die op de foto moeten die niet op tijd of niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto; als het Opdracht uitloopt of als er op de locatie van het Opdracht beperkingen gelden wat betreft fotografie. De Opdrachtgever begrijpt dat de Fotograaf geen "shot list" hanteert voor het nemen van foto's tijdens het Opdracht. Het handelsmerk van Part of the vision photography is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de Opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto's beperken de mogelijkheid om foto's te nemen van spontane momenten. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van Opdrachtsfoto's en begrijpt dat Part of the vision photography foto's van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het Opdracht van de Opdrachtgever.

Archivering van foto's
Part of the vision photography zal de bestanden van de fotosessie tot zes (6) maanden na de sessie bewaren. Vanaf zes (6) maanden na de sessie is Part of the vision photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.

Online galerij en bestellen
Alle foto's van sessies in deze Overeenkomst zullen online ter beschikking gesteld worden van de Opdrachtgever via de galerij op de website van de Fotograaf. De Opdrachtgever mag verwachten dat foto's voor individuele sessies ongeveer twee (2) weken na de sessie beschikbaar zullen zijn. Foto's van de Opdracht zullen online twaalf (12) maanden beschikbaar blijven.

Zoals eerder gemeld is Part of the vision photography bij levering van de Bestanden niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

Gedragscode
Part of the vision photography zal geen ongepast, bedreigend, vijandig of aanstootgevend gedrag tolereren van de Opdrachtgever of elke andere persoon tijdens de Opdracht. Als de Opdrachtgever er niet in slaagt om personen, die op de foto moeten, in toom te houden met onaanvaardbaar wangedrag tot gevolg, kan dit resulteren in een vroegtijdig of onmiddellijk vertrek van Part of the vision photography. De Opdrachtgever begrijpt dat er geen terugbetaling zal zijn indien de Fotograaf in zo'n geval verplicht is het evenement te verlaten.

Maaltijden voor de fotograaf
Op evenementen die zes (6) uur of langer duren moet een WARME en/of VERSE maaltijd voorzien worden voor Part of the vision photography’s team. Als de Opdrachtgever geen warme maaltijd voorziet, begrijpt de Opdrachtgever dat Part of the vision photography’s team het evenement zal verlaten om een maaltijd te kopen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De Opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de Fotograaf en het team is in het belang van alle partijen.

Verzending en administratie
Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de Opdrachtgever proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen in de studio van Part of the vision photography. Items die naar de studio worden verzonden, kunnen opgehaald worden op: Bohemenhoek 14, 9260 Wichelen

Reis- en hotelkosten
Verplaatsingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Alle verplaatsingen die de Fotograaf moet maken binnen een afstand van honderd (100) km van Wichelen zullen tegen de geldende brandstofprijzen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Verplaatsingen van meer dan honderd (100) km van Wichelen moeten vóór ondertekening van deze Overeenkomst besproken en overeengekomen worden tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet een hotelovernachting voorzien, naast de kosten voor de Diensten, voor alle Opdrachten die na 24u eindigen, als de locatie meer dan anderhalf (1,5) uur verwijderd is van Wichelen. Het team van de Fotograaf heeft één (1) kamer nodig in een hotel vlakbij de locatie van de fotoshoot.

Ziekte en letsel
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Part of the vision photography de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Part of the vision photography, zal de verantwoordelijkheid van Part of the vision photography tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Part of the vision photography trachten een vervangende fotograaf te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan Part of the vision photography werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De Opdrachtgever zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als Part of the vision photography geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan Part of the vision photography betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (portretsessies, enz.).

De Opdrachtgever en Part of the vision photography nemen beiden de risico's en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl Part of the vision photography op weg is naar het Opdracht, waardoor de Fotograaf verhinderd is om de Diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal de Fotograaf aan de Opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van de helft van het Voorschot.

Varia
Deze Overeenkomst behelst het volledige akkoord tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge of schriftelijke communicaties, verklaringen, afspraken of overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door Fotograaf en Opdrachtgever. Een aanpassing aan deze Overeenkomst zal niet resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De tussentitels zijn louter ter referentie en zijn niet bedoeld om de tekst van een paragraaf te beperken of definiëren. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar afzonderlijk beschouwd wordt als een origineel, en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen. Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. De Opdrachtgever en de Fotograaf komen overeen dat de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele juridsiche geschillen.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaren de Fotograaf voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-naleving van de Overeenkomst door de Bruid en Bruidegom.

De Fotograaf vrijwaart de Opdrachtgever voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-nalevering van de Overeenkomst door de Fotograaf.

Beperking van aansprakelijkheid
De Fotograaf zal alles in het werk stellen om in het kader van deze Overeenkomst bevredigende foto's te maken en leveren. Part of the vision photography kan mogelijk levering van specifiek gevraagde foto's niet garanderen door factoren waarop Part of the vision photography geen invloed heeft. De Opdrachtgever begrijpt dat een Opdracht een oncontroleerbaar moment is en dat door een hoeveelheid aan factoren, zoals het weer, het beschikbare licht en de bereidheid en beschikbaarheid van personen, Part of the vision photography de levering van specifiek gevraagde foto's niet kan garanderen. Als de Fotograaf er niet in slaagt om een bepaalde foto te produceren, zal dat niet beschouwd worden als schending van de Overeenkomst. Indien de Fotograaf de Overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de Fotograaf, zal Part of the vision photography alle bedragen terugbetalen aan de Opdrachtgever, inclusief Voorschot, en zal de Fotograaf verder geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze Overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ingeval fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens bewerking, verloren gaat door een defect van camera, geheugenkaart of ander medium, verloren gaat in de post, of op elke andere wijze verloren of beschadigd raakt zonder dat de Fotograaf schuld treft.

De aansprakelijkheid van de Fotograaf in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Fotograaf de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf.